Privacyverklaring

Raoul Vries, gevestigd aan Johanna Naberstraat 77b 1827 LB Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.moedigemannen.nl

Johanna Naberstraat 77b

1827 LB Alkmaar

06-53579841

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moedige Mannen coaching verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat  je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam + achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Gezinssituatie
 • Werksituatie
 • Coachingsovereenkomst
 • Beschrijving coachvraag
 • Verslag van de sessies
 • Data afspraken en uren
 • Bedrijfsgegevens
 • Uitslag testen
 • E-mails op de mailserver
 • Cookies op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moedige Mannen coaching kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken.
 • Gegevens over (psychische) gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moedige Mannen coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De verwerking van de persoonsgegevens naam, e-mail adres, telefoonnummer, coachingsovereenkomst, beschrijving coachvraag, verslag van de sessies, data afspraken en uren, uitslag testen en e-mails op de mailserver zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het coachingstraject.

De gegevens over de gezins- en werksituatie worden alleen verzameld als ze noodzakelijk zijn voor het coachingstraject.

De gegevensverwerking van bedrijfsgegevens en betaalgegevens is noodzakelijk voor het voeren  van de administratie.

De verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskundige aard. Afhankelijk van de coachingsvraag en doelen van de coachee kan het nodig zijn om gegevens te verwerken over de (psychologische) gezondheid of levensovertuiging. Deze gegevens worden alleen verzameld als het noodzakelijk is voor het coachingstraject.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moedige Mannen coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moedige Mannen coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moedige Mannen coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia:                                                     > 7 jaar  > Administratieve redenen

Bedrijfsgegevens:                                        > 7 jaar  > Administratieve redenen

Personalia:                                                     > 7 jaar  > Administratieve redenen

E-mail adres:                                                 > 2 jaar > Dossiervorming, vragen over traject, klachten

Inhoudelijk informatie traject:                > 2 jaar > Dossiervorming, vragen over traject, klachten

Delen van persoonsgegevens met derden

Moedige Mannen coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moedige Mannen coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

E-mail

De e-mail van Moedige Mannen coaching wordt gehost bij Mijn Domein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijn Domein.

Website

De website en back-up van de website worden gehost bij Mijn Domein. Gegevens die jij achterlaat op de website van Moedige Mannen coaching zijn op de servers van Mijn Domein opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moedige Mannen coaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moedige Mannen coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moedigemannen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, op jouw verzoek.

Raoul Vries wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moedige Mannen coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@moedigemannen.nl.